DIGIKONE-palvelun käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Tämä sopimus sisältää Sokkeli Oy:n tuottaman ja ylläpitämän DIGIKONE-verkkopalvelun (jatkossa "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Palvelu voi käsittää verkkokauppaa, tilauskanavaa, sosiaalisen median kanavia, verkkojulkaisuja, verkkoyhteisöjä, sähköpostipalveluja ja muita vastaavia palveluja samoin kuin linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille ja muihin palveluihin sekä Sokkeli Oy:n muita verkkopalveluita ja järjestelmiä.

Käyttäjän tulee tutustua käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämisen aloittamista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot tai käyttämällä Palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän asiakirjan ehtoja kokonaisuudessaan. Käyttäjän ei tule käyttää Palvelua, ellei hän hyväksy käyttöehtoja.

2. SOPIJAPUOLET

Tätä sopimusta sovelletaan Sokkeli Oy:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Sokkeli Oy:n Palvelua tai muita verkkopalveluita.

3. MÄÄRITELMÄT

Käyttäjä (jatkossa "Asiakas") on juridinen tai luonnollinen henkilö, joka käyttää DIGIKONE-palvelua (jatkossa ”Palvelu”).

Sokkeli Oy:llä (jatkossa "Sokkeli " tai "Palveluntarjoaja") tarkoitetaan Sokkeli – Tulostuspalvelut –nimistä tulostus- ja kopiointialan yritystä Helsingissä. Aineistolla (jatkossa "Aineisto") tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten tilauksia, tiedostoja, kuvia, henkilötietoja, osoitteita, puhelinnumeroita, lisätietoja, hintoja, laskutustietoja, postitustietoja, yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Asiakkaan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

Järjestelmällä (jatkossa "Järjestelmä") tarkoitetaan laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla Sokkeli ylläpitää Palvelua.

4. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttämällä Palvelua. Käyttämiseksi katsotaan kaikki toiminta Palvelussa vaikka Asiakas ei tekisikään tilausta tai lisäisi Aineistoa Palveluun.

5. SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

5.1 Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

5.1.1 Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

5.1.2 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

5.1.2.1 Asiakkaan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia.

5.1.2.2 Asiakkaan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta

Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, rasistista, syrjivää, muilla tavoin epäsopivaa taikka yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. Asiakas vastaa myös kuvissaan esiintyvien tunnistettavien henkilöiden suostumuksista ao. Aineiston käyttöön tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

5.1.2.3 Asiakkaan vastuu maksuista

Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

5.1.2.4 Asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa tai Palvelun kautta tilatut tuotteet eivät ole lain ja/tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuihin tiedostoihin ja muuhun Aineistoon.

Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa antamansa tiedot ovat oikeita ja että Asiakkaalla on oikeus tilata tuotteet Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Asiakas on velvollinen viipymättä päivittämään tilausten tietojen muutokset. Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa ja tuotemerkkejä. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Asiakas on vastuussa Sokkelille ja/tai suoraan taholle jonka oikeuksia Asiakas on loukannut mahdollista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Asiakas ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Sokkelin kirjallista lupaa. Asiakas vastaa Palveluun antamiensa omien tietojen, laskutustietojen ja postitustietojen oikeellisuudesta, sekä vastaa tilauksien kustannuksista ja mahdollisista perinnästä johtuvista lisäkustannuksista siinä tapauksessa, että ilmoitettu kolmas osapuoli ei hyväksy tilauksen laskua tai maksaa vain osasuorituksen. Asiakas vastaa myös antamiensa virheellisten tietojen johdosta syntyneistä kuluista toimitus- ja postitusmaksuissa.

5.1.2.5 Tietoturvallisuus

Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta. Asiakas kantaa itse riskin mahdollisissa dataliikennekatkoksissa ja niiden aiheuttamissa myöhästymissä tai tilauksien käsittelyssä.

5.2 Sokkelin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Sokkelilla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

5.2.1 Sokkelin oikeudet

5.2.1.1 Väliaikaiset turvatoimet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineisto, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään näiden ehtojen vastaisesti, lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

5.2.1.2 Maksullisiin tuotteisiin liittyvä tiedonsaantioikeus

Maksullisten tuotteiden osalta Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia elinkeinonharjoittaja-Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakkaana olevalta juridiselta henkilöltä voidaan vaatia Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötunnuksen laskutusasiakkailta, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

5.2.1.3 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä ilman ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

5.2.1.4 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät..

5.2.2 Sokkelin vastuut ja velvollisuudet

5.2.2.1 Vastuu sisällöstä ja kolmansien osapuolten palveluista

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta tehtävien tilausten saatavuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluun sisältyvistä tai Palvelun kautta saatavilla olevista kolmansien osapuolten palveluista eikä niiden käytöstä, virheistä, toimimattomuudesta tai muista syistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole Aineistoon liittyvien tiedostojen omistaja, vaan tarjoaa ainoastaan Palvelun, jonka kautta Asiakkaat voivat tilata tuotteita tiedostoistaan.

5.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluntarjoaja pyrkii tekemään ja toimittamaan Palvelun tilaukset annettujen ohjeiden mukaan ja annetuissa toimitusajoissa, mutta ei vastaa mistään Palvelun käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen, myöhästymisistä johtuvista kuluista ja myöhästymisestä johtuvista liiketoiminnan kustannuksista taikka saamatta jääneistä tuloista, tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Palveluntarjoaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. Maksullisten tuotteiden osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan tilaaman tuotteen tai tuotteiden arvo.

5.2.2.3 Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista

Palvelun sisältö tarjotaan "sellaisena kuin se on". Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä korjauksia Palvelussa oleviin hintoihin sekä oikeuden ilmoittaa Asiakkaalle jo tilatun tuotteen hinnan muutoksista. Palvelussa esitetyt tiedot voivat muuttua ilman että Palveluntarjoajan on siitä erikseen Asiakkaalle ilmoitettava.

5.2.2.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

5.2.2.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

5.2.2.6 Tietoturvallisuus

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaille aiheuttamista vahingoista.

6. MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun Sokkelin viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä. Kaikki hyväksytyt mainokset/ilmoitukset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta/ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Asiakkaasta, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, Sokkeli ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Sokkeli vastuu mainoksen/ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta/ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa mainoksen/ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

7. PALVELUN JA TUOTTEIDEN HINNAT JA MAKSUT

Palvelun käyttö on maksutonta, ja käyttäjän maksut peritään vasta siinä vaiheessa, kun hän tekee Palvelussa tilauksen tuotteesta joko verkkomaksamisen kautta tai laskutuksen yhteydessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle Palvelussa muutettujen tietojen osalta. Asiakkaan tai kolmannen osapuolen jonka nimiin Asiakas on tuotteen tilannut, on maksettava Palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä laillinen viivästyskorko. Erillisistä maksukehotuksista Palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskulut. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö.

Kuluttajan asemassa olevalle Asiakkaalle tarjotut Palvelun tuotteet ovat kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) piirissä.

8. TIETOSUOJA

8.1 Tietojen käsittely

8.1.1 Tietojen rekisteröinti

Palveluntarjoaja rekisteröi Asiakkaan itsestään käytön yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi Asiakkaista tietoa, jonka perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä Asiakasta (ei-identifioiva tieto). Tällaista ei-identifioivaa tietoa voidaan käyttää mm. tilastointitarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi rekisteröidä myös muita tietoja Asiakkaista, mistä Asiakasta informoidaan tietoja kerättäessä.

8.1.2 Tietojen käyttö

Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan sekä Sokkelin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan suuntaamiseen Sokkelin tai kolmansien osapuolten viestimien ja palvelujen kautta sekä suoramarkkinointiin. Sokkeli ei vastaa muusta kuin omasta Asiakkaiden tietojen käytöstä.

8.1.3 Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä sivuston kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa Palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan Palvelun sisältöä ja toiminnallisuutta. Evästeitä ja niihin rinnastettavia tunnistamistapoja käytetään mm. toteuttamaan maksullisten palveluiden käyttö luotettavasti ja tietoturvallisesti, muistamaan käyttäjän viimeksi käyttämiä palveluita ja asetuksia sekä toteuttamaan tarkoituksenmukaisen sisällön ja mainonnan näyttämistä käyttäjälle. Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin Palvelu ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

8.2 Asiakkaan oikeudet

8.2.1 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjänä toimii Sokkeli Oy, Malminkatu 30, 00100 Helsinki. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

8.3 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä Asiakas antaa Sokkelille yksiselitteisen suostumuksen tässä kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön.

9. OIKEUDET AINEISTOON

9.1 Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

Sokkelin tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Sokkelille. Sokkelin tuottaman Aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen ja kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen sekä käyttäminen osana toista palvelua on kiellettyä ilman Sokkelin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

9.2 Asiakkaan lähettämä Aineisto

Sokkeli säilyttää Asiakkaan toimittamaa Aineistoa (mm. tiedostot) enintään 15 päivää toimituspäivästä lukien, jonka jälkeen Sokkelilla on oikeus tuhota Asiakkaan toimittama Aineisto, ellei toisin ole sovittu.

9.3 Aineiston käyttö Palveluntarjoajan palveluissa

Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Sokkelin sähköisiä tietokantoja.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet-liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

11. KAUPAN JA SOPIMUKSEN PURKU

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa kauppa, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. Sokkelilla on oikeus purkaa kauppa päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Sokkeliin.

12. SOPIMUKSEN SIIRTO

Sokkelilla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet Palvelun tai siihen liittyvän liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

13. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan. Mikäli kuluttajan asemassa oleva Asiakas irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Irtisanomisajan kuluttua Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua lakkaa. Asiakkaan katsotaan joka tapauksessa hyväksyneen muutokset käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja Asiakas hyväksyy sopimuksen käyttäessään Palvelua.

15. ALUEELLINEN RAJAUS

Palvelun on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi Suomesta. Lisäksi Palvelun käyttö on sallittua tämän käyttösopimuksen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä, ellei Palveluntarjoaja hyväksy tilauksia automaattisesti.

16. ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. Kuluttajan asemassa olevalla Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttajan asemassa olevalla Asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

Sokkeli Oy